Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Статия в списание
Ангелова, И. авт, 1983. Семиотичен аспект на пунктуацията в текста. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), с-ци62–70.
Васева, И. авт, 2002. Сергей Влахов на 85 години. Българска реч, 8(2), с-ци58–60.
Банков, Д. авт, 1986. Сесия, посветена на 800-годишнината от въстанието на Асен и Петър. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(4), с-ци122–123.
Мънчева, Д. авт, 1992. Сефарадските междуметия като резултат от езикови контакти и самостоятелна еволюция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), с-ци130–133.
Гурбиш, Й. авт, 1981. Символика на названията на животните в славянската паремиология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), с-ци13–16.
Денкова, Л. авт, 1992. Символиката на „летенето“ в старата българска литература. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(2), с-ци96–107.
Николова, С. авт, 1984. Симпозиум за изворите за живота и делото на Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(2), с-ци119–123.
Павлова, Р. авт, 1979. Симпозиум за съпоставително изучаване на руския език с други езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци87–89.
Янкова, Д. авт, 2005. Симпозиум и нова асоциация по американистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ХХХ(1), с-ци201–202.
Първев, Х. авт, 1978. Симпозиум по въпроси на българистиката. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), с-ци91–92.
Спасова-Михайлова, С. авт, 1980. Симпозиум по въпросите на семасиологията на славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци79–81.
Рангелов, С. авт, 1991. Симпозиум по детска лингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(4), с-ци131–132.
Николова, С. авт, 1981. Симпозиум по кирилометодиевистика и старобългаристика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(4), с-ци121–125.
Стефанова, Л. & Манчев, Й. авт-ри, 1978. Симултанният превод – психокатализатор на потенциалната интерференция между родния и чужд език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), с-ци62–72.
Норман, Б. авт, 1976. Синтаксическое значение и перевод с языка на язык. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци46–53.
Норман, Б. авт, 1979. Синтактичен каузатив в българския, руския и белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци23–30.
Периклиев, В. авт, 1983. Синтактична нееднозначност в българския и английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), с-ци26–34.
Лесневская, Д. авт, 1985. Синтактична синонимия при изразяване на изяснителни и целеви отношения в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(2), с-ци27–33.
Кабакчиев, К. авт, 1983. Синтактичният модел „V + О“,контекстуален маркер на перфективност в българския и английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), с-ци34–41.
Ким, У.Хой авт, 1997. Система на показателните местоимения в Синайския псалтир. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(4), с-ци78–87.

Страници

Subscribe to Синдикирай