Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Панайотов, В. авт, 1988. Слово на ползу души новооткрит богомилски паметник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(3), с-ци113–121.
За правописа на наречията, образувани от прибавяването на предлог към други части на речта.
Парашкевов, Б. авт, 1990. Словообразувателни парадигми при интернационализмите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), с-ци248–252.
Радева, Х. авт, 2010. Словото е началото на всички начала. Българска реч, 16(1-2), с-ци24 – 26.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Коларова, М. авт, 2007. Сложни вербоцентрични съществителни имена от типа глагол + съществително име в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3), с-ци24–31.
Мечкова-Атанасова, З. авт, 1988. Сложно-съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за последица в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), с-ци16–22.
Попов, Г. авт, 2003. Служби за Кирил и Методий - старобългарски. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, с-ци 652–666.
Патриархия, М. ред, 1996. Служе́бникъ, Издательство Московской Патриархии ; ВЕГА принт.

Страници

Subscribe to Синдикирай