Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Тасева-Рангелова, К. & Герганов, Е. авт-ри, 1979. Асоциативна сила на 236 произнесени английски думи за носителите на българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), с-ци18–32.
Тахиаос, А.-Е. авт, 2001. Отзвуци от Българското възраждане в славянските ръкописи на руския манастир „Св. Пантелеймон” в Света гора. - . В В памет на Петър Динеков : Традиция, приемственост, новаторство. София: БАН, с-ци 66-74.
Тачева, В. авт, 2014. Съвременни тенденции в езика на дисертационните трудове по медицина и здравеопазване. В Езикът във времето и пространството. София: Международно социолингвистично дружество, с-ци 72 – 83.
Ташевска, С. авт, 1990. За функционалните еквиваленти на английското сегашно перфектно време в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), с-ци19–27.
Теллалова, С. авт, 1999. Прякори и нрави в повестта „Чичовци“. Българска реч, 5(1), с-ци29–31.
Тенев, Д. авт, 2015. Той, тя и котката. Литературен вестник, 20, с5.
Тенев, Д. авт, 2012. Фикция и образ. Модели, Пловдив: Жанет 45.
Теодоров-Балан, А. авт, 1999. Езикова култура. Българска реч, 5(4), с-ци12–13.
Теодоров-Балан, А. авт, 1999. Десет заблуди за езика у нас. Българска реч, 5(4), с-ци14–15.
Теодоров-Балан, А. авт, 1934. Кирилъ и Методи, София: Придворна печатница.
Теодоров-Балан, А. авт, 1919. Св. Иван Рилски и неговият манастир на Й. Иванов. Известия на българското археологическо дружество, (6), с-ци174–176.
Терзийска, Л. авт, 1981. Иван Билодид (1906–1981). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), с-ци86–87.
Терзийска, Л. авт, 1981. Иван Билодид (1906–1981). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), с-ци86–87.
Тик, Л. авт, 2015. Котаракът в чизми. Литературен вестник, 20, с-ци10-11.
Тилев, Е. авт, 2013. “Die Rhodoрemundarten” в превод на български език. Българска реч, 19(2), с-ци37–40.

Страници

Subscribe to Синдикирай