Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
1977
Бенатова, П. авт, 1977. Пунктуацията в английски и чешки език – лекция на професор Ян Фирбас. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(4–5), с-ци235–236.
Бабов, К. авт, 1977. Развитие болгарской русистики. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), с-ци5–8.
Йовков, Й. авт, 1977. Разкази, София: Български писател.
1. изд. София: Български писател, 1974.
Леков, И. авт, 1977. Система от основни закономерности в характерологията на славянските езици. В И. Леков, ред Закономерности на развитието на славянските езици. София: БАН, с-ци 7 – 36.
Йотов, Ц. авт, 1977. Сопоставительные исследования языков лицом к социально-речевой практике. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), с-ци57–70.
Вылева, Р. авт, 1977. Сопоставительный анализ номинативных терминологических структур научно-технической сферы общения (русско-болгарские параллели). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), с-ци23–31.
Супрун, А. авт, 1977. Староболгарское съторице. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(1), с-ци49–54.
Янакиев, М. авт, 1977. Стилистиката и езиковото обучение, София: Народна просвета.
Хрусанова, В. авт, 1977. Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1976 г. (с допълнения за предходните години). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), с-ци163–184.
Зафирова, Б. авт, 1977. Съпоставяне на Akkusativ des Inhalts в немски език с вътрешно допълнение на непреходни глаголи в български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(3), с-ци112–116.
Сосюр, Фде авт, 1977. Труды по языкознанию, Москва: Прогресс.
Ваклинов, С. авт, 1977. Формиране на старобългарската култура VI-XI в, София: Наука и изкуство. Available at: http://www.promacedonia.org/sv/index.html [Отворен на 2.02.2013AD].
Димитрова, Л. авт, 1977. Формы степеней сравнения в русском научном тексте и их болгарские соответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), с-ци45–55.
1976
Clough, C.H. авт, 1976. The Cult of Antiquity : Letters and Letter Collections. В C. H. Clough, ред Cultural Aspects of the Italian Renaissance : Essays in Honour of Paul Oskar Kristeller. Manchester: Manchester University Press, с-ци 33–68.
Szymański, T. авт, 1976. Główne modele derywacyjne czasowników onomatopeicznych w języku bułgarskim. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци181–195.

Страници

Subscribe to Синдикирай