Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Николова, С. авт, 1981. Симпозиум по кирилометодиевистика и старобългаристика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(4), с-ци121–125.
Стефанова, Л. & Манчев, Й. авт-ри, 1978. Симултанният превод – психокатализатор на потенциалната интерференция между родния и чужд език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), с-ци62–72.
Норман, Б. авт, 1976. Синтаксическое значение и перевод с языка на язык. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци46–53.
Норман, Б. авт, 1979. Синтактичен каузатив в българския, руския и белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци23–30.
Периклиев, В. авт, 1983. Синтактична нееднозначност в българския и английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), с-ци26–34.
Лесневская, Д. авт, 1985. Синтактична синонимия при изразяване на изяснителни и целеви отношения в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(2), с-ци27–33.
Петрова, Г. авт, 2005. Синтактични ограничения на рефлексива си. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 551-556.
Кабакчиев, К. авт, 1983. Синтактичният модел „V + О“,контекстуален маркер на перфективност в българския и английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), с-ци34–41.
Барт, Р. авт, 2003. Система моды. Статьи по семиотике культуры, Москва: Издательство им. Сабашниковых.
Ким, У.Хой авт, 1997. Система на показателните местоимения в Синайския псалтир. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(4), с-ци78–87.
Леков, И. авт, 1977. Система от основни закономерности в характерологията на славянските езици. В И. Леков, ред Закономерности на развитието на славянските езици. София: БАН, с-ци 7 – 36.
Чешко, Е.В. авт, 1983. Система письма Псалтыри Томича. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(4), с-ци3-33.
Чешко, Е.В. авт, 1983. Система письма Псалтыри Томича. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(4), с-ци3–33.
Чешко, Е.В. авт, 1983. Система письма Псалтыри Томича. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(4), с-ци3–33.
Норман, Б. авт, 1976. Система указательных местоимений в белорусском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци54–62.
Петков, С. авт, 1976. Системата на речевите начини – основа за съпоставително изследване на езиците (Le système des modes de parole – base d’une étude contrastive des langues). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(6), с-ци3–26.
Брезински, С. авт, 1999. Системата на съвременните български сказуеми. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии, 87(1. Езикознание), с-ци5–34.
Шайкин, А.А. авт, 2002. Сица знаменья не на добро. Древняя Русь: Вопросы медиевистики, 3(9), с-ци105–109.

Страници

Subscribe to Синдикирай