Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Стойкова, А. авт, 1997. Кой седи на коня зад свети Георги?. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(2), с-ци23–34.
Стойкова, А. & Попов, Г. авт-ри, 1995. Кнежа, Ищван. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 351–352.
Стойкова, А. авт, 1997. За Лиляна Грашева. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, с-ци113–119.
Стойкова, А. авт, 2008. Константин Преславски. В А. Милтенова, ред История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, с-ци 240–245.
Стойнев, А. авт, 1984. Анализ на религиозната система на българските славяни. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(2), с-ци92–107.
Стойчев, С. авт, 1986. Моноколокабилни думи като компоненти на фраземи в българския и чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(6), с-ци13–24.
Стойчева, Р. авт, 1990. Сказуемно определение към допълнението в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с-ци14–21.
Стоянов, К. авт, 1999. Обществените промени (1989-1996) и вестникарският език, София: Международно социолингвистическо дружество.
Стоянов, Ж. авт, 1993. Идеите за историята : ХХ век, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Стоянов, Р. авт, 2014. Каталански, каталонски, каталунски . Българска реч, 20(2), с-ци85-87.
Стоянов, И. авт, 1999. История на българското Възраждане, Велико Търново: Абагар.
Резюме на английски език.
Стоянов, Р. авт, 2011. Природа и околна среда. Българска реч, 17(3), с-ци66-67.
Стоянов, А. авт, 1939. Неразяснени страни на тарикатството. Философски преглед, (4), с-ци392-396.
Стоянов, Р. авт, 2011. Съжалявам, извинявай, прощавай. Българска реч, 17(3), с65.
Стоянов, Р. авт, 2011. Поради что. Българска реч, 17(3), с5.
Стоянов, И.А. авт, 1981. Българските говори на територията на Съветския съюз. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци237–247.
Стоянов, М. & Кодов, Х. авт-ри, 1964. Опис на славянските ръкописи в Народна библиотека „Кирил и Методий”, София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Стоянова, Л. авт, 1995. Втора международна конференция за комуникацията в Банска Бистрица, Словакия (ІХ, 1994). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), с132.
Стоянова, Н. авт, 2013. Смъртта и времето (Лирически диалози от 20-те години на хх в. върху произведения на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър Пантелеев и др.). Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 98.
Стоянова, Е. авт, 2004. Морфологичен характер на алтернациите на мястото на етимологичния *ĕ в българския и хърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), с-ци5–17.
Стоянова, Ю. и съавт. ред-ри, 2005. Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Стоянова, Ю. авт, 2003. Професор д-р Роланд Марти. Българска реч, 9(3), с-ци13–14.

Страници

Subscribe to Синдикирай