Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Статия в списание
Линца, Е. авт, 1979. Румънско-български морфемен анализ. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), с-ци3–6.
Бъчваров, Я. авт, 1992. Румяна Милойковa (1950–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(6), с-ци82–83.
Ралева, Ц. авт, 1998. Румяна Павлова на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, с-ци121–125.
Сефтерски, Р. авт, 1993. Рунически надписи от село Чукурово, Софийско. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), с-ци84–89.
Шурбанов, А. авт, 1990. Руси Русев (1900–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), с118.
Шурбанов, А. авт, 1990. Руси Русев (1900–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), с118.
, авт, 2001. Руска Гандева (1911–2001). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(3), с171.
Иванов, С. & Божинова, Ц. авт-ри, 1987. Руската предложно-падежна система в речта на русите в българска езикова среда. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), с-ци12–18.
Джамбазов, П. авт, 1990. Руски сложни прилагателни имена със съчинителни отношения, образувани от имена на български географски обекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), с-ци20–26.
Найденова, Д. авт, 2003. Руският медиевист Ярослав Николаевич Шчапов на 75 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27(2), с-ци100–106.
Крилова, Г. авт, 1980. Руският съюз да и неговите функционални еквиваленти в художествени преводи на български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), с-ци18–25.
Гадомский, А. авт, 2010. Русская теолингвистика: история, основные направления исследований. Стил / Style. International Scholarly Journal, 9, с-ци357–373. Available at: http://www.rastko.rs/filologija/stil/2010/27Gadomski.pdf [Отворен на 20.10.2014AD].
Васильева, Т. авт, 1990. Русская фразеология в болгарской аудитории. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с-ци37–40.
Ермоленко, Г. авт, 1988. Русско-белорусско-болгарское соответствие один, адзін, един (опыт статистического анализа). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с-ци14–20.
Червенкова, И. авт, 1992. Русско-болгарские лексические аналоги (некоторые наблюдения на базе словарных данных). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), с-ци151–156.
Съдържа: увод, археографско, кодикологично, палеографско описание. Въз основа на този анализ подлага на съмнение предположението, че автор на ръкописа е Аврам Дмитриевич.
Радев, И. авт, 1982. Ръкописен сборник на Стоян Кованлъшки от 1784 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(4), с-ци78–80.
Холиолчев, Х. авт, 2013. Ръст и растеж. Българска реч, 19(3), с-ци111 – 112.

Страници

Subscribe to Синдикирай