Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Стефова, Л. авт, 1999. Речник на Солунската легенда по пет преписа. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23(2), с-ци53–77.
Стефова, Л. авт, 2003. Особени случаи на глаголно управление в Райковския дамаскин. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27(3), с-ци93–100.
Стефова, Л. авт, 2006. Един препис на разказа „Кръчмарката Теофана“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(1), с-ци47–52.
Стоева, Т. авт, 1986. За някои сандхиални явления, мотивирани от структурата на фонетичната дума в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(2), с-ци26–29.
Стоева, Т. авт, 1999. Частотность и структурные характеристики слогов в болгарском и русском языках. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии, 87(1. Езикознание), с-ци35–56.
Стоилова, Р. & Сугарев, Е. ред-ри, 1989. Бележки. В Съчинения в пет тома. София: Български писател.
Стоименова, В. авт, 2006. Юбилейна научна конференция в чест на чл.- кор. проф. Тодор Бояджиев, проф. Венче Попова и проф. Петър Пашов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(3), с-ци171–173.
Стойков, С. авт, 2002. Българска диалектология 4th изд, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Available at: http://promacedonia.org/jchorb/st/index.htm [Отворен на 1.07.2014AD].
Стойков, С. авт, 1995. Кирил Мирчев. Българска реч, 1(4), с-ци6–8.
Стойков, С. авт, 1995. Любомир Андрейчин. Българска реч, 1(3), с-ци6–8.
Стойков, С. авт, 1999. Александър Теодоров-Балан. 1859-1959. Българска реч, 5(4), с-ци7–11.
Стойкова, А. авт, 1997. Кой седи на коня зад свети Георги?. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(2), с-ци23–34.
Стойкова, А. & Попов, Г. авт-ри, 1995. Кнежа, Ищван. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 351–352.
Стойкова, А. авт, 1997. За Лиляна Грашева. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, с-ци113–119.

Страници

Subscribe to Синдикирай