Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Маляр, Т.Н. & Селивёрстова, О.Н. авт-ри, 1992. Семантика некоторых пространственных предлогов в русском и английском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), с-ци118–123.
Грозданова, Л. авт, 1980. Семантичен анализ на кванторните думи only и само. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), с-ци26–32.
Войчеховска, Ю. авт, 2013. Семантичен анализ на понятието майка. Българска реч, 19(2), с-ци67–70.
Радева, В. авт, 1985. Семантична структура на десубстантивните глаголи в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), с-ци18–23.
Холанди, Р. авт, 2009. Семантични групи при компаративните фразеологични единици в английския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(1), с-ци5–22.
Влахова, Р. авт, 2006. Семантични и синтактични особености на префигираните глаголи с прономинален елемент в български. В Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст.н.с. I ст. дфн Йордан Пенчев Пенчев. София: Артграф, с-ци 320 – 329.
Вълчанова, Т. авт, 1997. Семантични промени на думите. Българска реч, 3(3–4), с-ци28–31.
Легурска, П. авт, 1993. Семантични процеси с редовна проява в рамките на предметната лексика в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), с-ци18–24.
Михов, Н. авт, 1989. Семантично-синтактична характеристика на френските подчинени темпорални изречения с футурална съотнесеност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ХІV(5), с-ци108–115.

Страници

Subscribe to Синдикирай