Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Стефанов, П. авт, 1989. Фрескови надписи и графити във Вуково (1598). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(1), с-ци67–80.
Анон, 1994. Древен патерик или духовната мъдрост на отците на пустинята, Велико Търново: Издателство Монархическо-Консервативен Съюз.
Превод от гръцки.
Стефанов, К. авт, 1924. Поетът на свободата. Хиперион, 3(3), с140.
Стефанов, В., Тишева, Й. & Божанкова, Р. ред-ри, 2006. Политики на различието, езици на близостта, София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.
Стефанов, В. авт, 2007. Университетът. Българска реч, 13(1), с-ци5–10.
Стефанов, В., Тишева, Й. & Божанкова, Р. ред-ри, 2005. Как с думи се правят светове, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Стефанов, В. авт, 2005. Отвъдното (Копнежи и страсти на модернизма). В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издание „Св. Климент Охридски“, с-ци 30-38.
Стефанов, В. авт, 2014. За почитанието към книгите. Българска реч, 20(1), с-ци7-8.
Стефанова, Л. & Манчев, Й. авт-ри, 1978. Симултанният превод – психокатализатор на потенциалната интерференция между родния и чужд език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), с-ци62–72.
Стефанова, М. авт, 1994. Паралингвистичната етикетна кинетика в българската книжовно-разговорна реч. В: Проблеми на българската разговорна реч, книга втора, . . .ите. В Проблеми на българската разговорна реч. Велико Търново: Университетско издателство „Свв. Кирил и Методий“, с-ци 142 – 152.
Стефанова, М. авт, 1994. Теоретичен модел на българската етикетна кинетика. В Хуманитарно обучение и възпитание. ВВМУ Н. Й. Вапцаров, с-ци 576 – 584.
Стефанова, Л. авт, 1984. Международен колоквиум по превод и съпоставителни изследвания между романски и славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), с123.
Стефанова, М. авт, 1994. Паралингвистичните етикетни знаци в българското речево общуване днес. В Хуманитарно обучение и възпитание. ВВМУ Н. Й. Вапцаров, с-ци 568 –576.
Стефанова, М. авт, 1990. За българския етикет като семиотична система. Проблеми на социолингвистиката, 2, с-ци198 – 206.
Стефова, Л. авт, 2006. Един препис на разказа „Кръчмарката Теофана“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(1), с-ци47–52.
Стефова, Л. авт, 1995. Един ранен пример за прехода ‘ у \textgreater и в български. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(3), с-ци73–77.

Страници

Subscribe to Синдикирай