Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Спасова, М. авт, 2004. Цитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията. В Л. Тасева и съавт., ред-ри Преводите през XIV столетие на Балканите. София: Горекс Прес.
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
Спасова, М. авт, 1989. Scriptio continua и ролята на един предлог. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(2), с-ци55–70.
Спасова, В. & Русева, М. авт-ри, 2014. На ти или на Вие с нормата за учтивост. Българска реч, 20(1), с-ци77-84.
Спасова, М. авт, 1998. Народно ли е Народното (Безименното) житие на св. Йоан Рилски?. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(4), с-ци50–74.
Спасова-Михайлова, С. авт, 1980. Симпозиум по въпросите на семасиологията на славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци79–81.
Срезневский, И.И. авт, 1882. Древние памятники русского письма и языка (X–XIV вв.). Общее повременное обозрение 2nd изд, Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук.
3. издание, Москва: Красанд, 2011
Срезневский, И.И. авт, 1902. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук.
Срезневский, И.И. авт, 1893. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук.
Срезневский, И.И. авт, 1912. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук.
Срезневский, И.И. авт, 1885. Славяно-русская палеография ХI-ХV вв. Лекции 1865-1880 гг., Санкт-Петербург: Типография В.С.Балашева.
Сталянова, Н. авт, 2013. Езикът на съвременния протест. Българска реч, 19(3), с-ци69 – 74.
Стаматов, К. авт, 1929. Чий е Ботев?. Пладне, 1(177), с2.
Стамболиева, М. авт, 1985. За някои безлични конструкции в българския и английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), с-ци12–17.
Стамболиева, М. авт, 1987. За един модел на българо-английската асиметрия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), с-ци17–22.
Стамболиева, М. авт, 1988. За опозицията моноцентричност/бицентричност в английско-българските междуезикови трансформации to be → имам и to have → съм. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(3), с-ци5–10.
Стаменов, Х. авт, 1998. Втора международна конференция по формални подходи към изучаването на славянските езици (София, 1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(1–2), с-ци234–236.
Стаменов, Х. авт, 1990. Мария Райкова (1914–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), с114.
Стаменов, Х. авт, 2002. Англицистична конференция във Виена. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(2), с-ци153–156.
Стаменов, Х. авт, 1978. Научна сесия, посветена на 100-годишнината от Освобождението на България. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(4), с-ци89–90.
Стаменов, Х. авт, 1982. Международна езиковедска конференция в Копенхаген. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(3), с-ци79–82.
Стаменов, Х. авт, 1982. Библиография на трудовете на проф. Жана Молхова (1973–1981). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), с-ци59–60.

Страници

Subscribe to Синдикирай