Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Смядовски, С. авт, 1991. Похвалното слово за Ириней (!) от Климент Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(2), с-ци46–53.
Смядовски, С. авт, 2005. Морфология на смъртта в християнството. Българска реч, 11(3), с-ци47–56.
Снегаров, И. авт, 1940. „Заветът“ на св. Иван Рилски. Известия на Българското историческо дружество, 16–17, с-ци462–475.
Годишник на Духовната академия, 1954–1955
Снегаров, И. авт, 1951. Неизвестен досега препис от разказа „Чудо с българина“. Известия на Института за българска история, 3–4, с-ци295–296.
Соболевский, А.И. авт, 1910. Особенности русских переводов домонгольского периода. Сборник Отделения Русского языка и словесности Императорской академии наук, 88(3), с-ци162–176.
Част от: Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии
Соболевский, А.И. авт, 1893. Особености русских переводов домонгольского периода. В Труды девятого археологического съезда в Вильне. Москва: б.и., с-ци 53–61.
Солнцева-Накова, Е. авт, 2006. Представяне на Чешка граматика на Маргарита Младенова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ХХХІ(1), с160.
Солнцева-Накова, Е. авт, 2004. Х международна конференция по русистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), с149.
Солнцева-Накова, Е. авт, 2004. Международна научна конференция Славянският свят в условията на глобализация. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(3), с180.
Солнцева-Накова, Е. авт, 2005. Конференция Лексикология, фразеология и лексикография в памет на Кети Анкова-Ничева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(1), с-ци198–199.
Солнцева-Накова, Е. авт, 2001. Втора международна конференция Чуждоезиково обучение за специални цели. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(3), с170.
Солнцева-Накова, Е. авт, 2005. Десета юбилейна българо-полска славистична конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(1), с-ци199–201.
Сонди, Д. авт, 1987. Категорията обектоопределеност в унгарския език и нейните еквиваленти в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(5), с-ци12–22.
Сосюр, Фде авт, 1977. Труды по языкознанию, Москва: Прогресс.
Сотиров, П. авт, 2006. От съпоставителни граматики към съпоставителен анализ на дискурси (Върху примери от полския и българския дискурс). В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 456-464.

Страници

Subscribe to Синдикирай