Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Ефтимов, Йордан  [Clear All Filters]
Глава от книга
Ефтимов, Й. авт, 2006. Плагиати и бездарници: Иван Андрейчин за поетическото влияние. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 166-177.
Subscribe to Синдикирай