Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Коджабашева, Катя  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Коджабашева, К. авт, 1999. Лексико-синтактични средства за изразяване на ‘възможност’ в разговорния стил на съвременния български, руски и полски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 24(2–3), с-ци5–12.
Коджабашева, К. авт, 2006. Некоторые особености модальной категории возможности в филологическом научном тексте в русском и болгарском языках. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 494-505.
Subscribe to Синдикирай