Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 70 резултата:
Избор: Автор is Попов, Георги  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Попов, Г. авт, 2000. Химнографското наследство на св.Климент Охридски. Кирило-Методиевски студии, 13, с-ци42–49.
Попов, Г. авт, 2002. Византийската химнографска традиция и песнотворческите прояви на Кирило-Методиевите ученици. В В. Гюзелев & Милтенова, А., ред-ри Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване / Medieval Christian Europe: East and West. Traditions, Values, Communications. София: Гутенберг, с-ци 397–406.
Попов, Г. авт, 2002. Канонът за св. апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней № 166. В Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. София: Боян Пенев, с-ци 15–24.
2 илюстрации
Попов, Г. авт, 2003. Акростих в гимнографическом творчестве учеников Кирилла и Мефодия. В La poesia liturgica slava antica / Древнеславянская литургическая поэзия. Рим-София, с-ци 30–55.
Попов, Г. авт, 2004. Проникновен изследовател на старобългарското поетическо наследство. В Проблеми на старобългарската поезия. София: Боян Пенев, с-ци 11–13.
Попов, Г. авт, 2004. Среднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на XIV в. В Преводите през {XIV} столетие на Балканите. Международната конференция София, 26–28 юни 2003. София: Горекс-Прес, с-ци 173–184.
Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина
Попов, Г. авт, 2005. Езикови аспекти на старобългарския акростих. В Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, с-ци 575–585.
Попов, Г. авт, 2005. За една предполагаема химнографска творба на Климент Охридски (Канон за св. Симеон Богоприимец). В Нѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь. Сборник в чест на Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 288–301.
Попов, Г. авт, 2006. Азбучната молитва - класическо произведение на средновековната българска литература. Славянски глас. Годишник на славянското дружество в България, 1, с-ци45–53.
Попов, Г. авт, 2006. Свети Наум като химнописец. В Свети Наум Охридски - живот и дело. Скопjе, с-ци 31–41.
Попов, Г. авт, 2007. Каноны на Рождество Христово в древней славянской минейной традиции. В Liturgische Hymnen nach byzantinischem Ritus bei den Slaven in ältester Zeit. Beiträge einer internationalen Tagung Bonn, 7.-10. Juni 2005. Paderborn: Schöningh, с-ци 298–315.
Попов, Г. авт, 2008. Състояние и перспективи на проучванията върху ръкописното химнографско наследство на Зографския манастир. В Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts. Proceedings of the International Conference. Sofia, Bulgaria, 21-26 february, 2008. Sofia: Boyan Penev.
Попов, Г. авт, 2010. Химнографията на св. Йоан Златоуст в древното славянско ръкописно наследство. В Βυζαντινο-σλαβικά σπαράγματα. Χαριστήριος τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Ι. Ταρνανίδη. Θεσσαλονίκη, с-ци 31–43.

Страници

Subscribe to Синдикирай