Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 88 резултата:
Избор: Keyword is съпоставителни изследвания  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Simeonova, R. авт, 1990. Еxperimentalphonetische Untersuchung der Faktoren, die konsonantisches Sandhi im Deutschen und im Bulgarischen bedingen. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(l), с-ци5–18.
T
Tenev, I.Y. авт, 2008. Deverbal nominalization in Swedish and Norwegian. Nomina actionis and nomina acti. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(1), с-ци5–24.
Tincheva, N. авт, 2003. Analyzing English-Language and Bulgarian-Language Political Speeches. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(2), с-ци49–59.
V
Vakareliyska, C. авт, 1994. A Model of the Dative/Accusative Opposition for Slavic Languages Based on Data from Aphasia. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(3–4), с-ци7–16.
Valma, E. авт, 2009. Etude morphosémantique du futur en parlers grecs de la Bulgarie. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(3), с-ци25–40.
Vassileva, I. & Sotirov, P. авт-ри, 1994. Typological characteristics of co-reference chains in English and Bulgarian journalistic style. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(6), с-ци21–27.
Vassileva, A. авт, 1989. Notes sur l’interjection en français et en bulgare. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), с-ци77–82.
Vassileva, A. авт, 1994. Les interjections et le principe de composition fonctionnelle. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(2), с-ци5–9.
А
Аврамова, Ц. авт, 1997. За някои тенденции при образуването на нови съществителни имена за лица в българския и чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(3), с-ци47–54.
Б
Балтова, Ю. & Шатковски, Я. авт-ри, 1993. Съпоставително описание на словообразуването на близкородствени езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(6), с-ци5–12.
В
Вагнерова, М. авт, 2004. Возможности семантической реализации одной трехкомпонентной структурной модели в сопоставительном русско-чешском плане. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(3), с-ци26–33.
Васева, И. авт, 2004. Полупряката реч в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(3), с-ци17–25.
Венкова, В. авт, 1997. Съществителните човек и хора в португалския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), с-ци5–12.
Воян, К. авт, 2004. Явление омонимии и сравнительное языкознание (на материале русского, польского и финского языков). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(1), с-ци24–35.
Вълчанова, М. авт, 1996. За съотношението статален : медиален : рефлексивно-каузативен – каузативен ред в чешкия и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(2), с-ци5–12.
Г
Георгиева, В. авт, 2009. Полисемия в българската и английската военноморска терминология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(2), с-ци21–35.
Голосова, Т. авт, 2004. Специфика внешнетемпоральной транспозиции в русском и украинском художественном тексте. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), с-ци18–27.
З
Златева, П. авт, 1997. Текстовые функции лексемы one и её переводческие эквиваленты. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(3), с-ци18–46.
К
Карпов, В.А. авт, 1983. Явление межъязыковой омонимии в условиях русско-болгарского билингвизма. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), с-ци18–20.
Карпов, В.А. авт, 1976. Употреба на предлозите в български и белоруски текстове. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци20–26.
Карпов, В.А. авт, 1979. Числителните два, двама, две и техните съответствия в белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци7–11.
Л
Леков, И. авт, 1976. Съпоставителният анализ на белоруския и българския език в рамките на родствените отношения между двата езика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци149–160.
Леков, И. авт, 1978. Към по-приемлива анализа и постройка на опитите за съпоставителни и типологични изследвания в славянското езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), с-ци3–13.
Леков, И. авт, 1976. Явна и „скрита“ глаголна съпоставителна проблематика на полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци65–82.
М
Майер, И. авт, 1991. Някои характерни елементи на съпоставителната фонетика в шведския и българския език (вокална система и прозодия). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(4), с-ци20–29.

Страници

Subscribe to Синдикирай