Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 100 резултата:
Избор: Keyword is Contrastive Studies  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Korytkowska, M. авт, 1976. Z semantyki i składni czasowników bułgarskich i polskich: bg. iskam. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци31–44.
Petkova-Schick, I. авт, 1993. Zu den Besonderheiten der adversativen Konstruktionen des Bulgarischen (in Konfrontation mit dem Deutschen). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(6), с-ци5–14.
Helbig, G. авт, 1977. Zu einigen theoretischen und praktischen Problemen der grammatischen Konfrontation. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(3), с-ци5–34.
Belentschikow, R. авт, 1986. Zum funktional-semantischen Feld der Lokativität (dargestellt am Beispiel des Russischen, Bulgarischen und Deutschen). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(4), с-ци10–21.
Büttner, U. авт, 1985. Zur Wiedergabe deutscher Vorgangs- und Zustandspassivkonstruktionen im Bulgarischen. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), с-ци24–32.
А
Culioli, A. авт, 1982. А propos de quelque. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), с-ци6–12.
Алексиева, Б. авт, 1992. Английската и българската екзистенциална конструкция – резултат от прилагането на различни когнитивни модели. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), с-ци84–91.
Б
Шик, И.П. авт, 1996. Българските адверзативни съюзи от типологично гледище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(4), с-ци5–14.
В
Вагнерова, М. авт, 2004. Возможности семантической реализации одной трехкомпонентной структурной модели в сопоставительном русско-чешском плане. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(3), с-ци26–33.
Алексиева, Б. авт, 1990. Връзката между екзистенциалните и сензорните изречения (върху англо-български материал). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), с-ци14–21.
Д
Алексиева, Н. авт, 1991. Десèн и дизайн. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), с-ци15–23.
Е
Simeonova, R. авт, 1990. Еxperimentalphonetische Untersuchung der Faktoren, die konsonantisches Sandhi im Deutschen und im Bulgarischen bedingen. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(l), с-ци5–18.
Александров, А. авт, 1983. Една типологична особеност на българския и унгарския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), с-ци42–46.
Ж
Христофорова, А. авт, 1999. Журналистическата фразеология в сърбохърватския и в българския език, семантични и функционални аспекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 24(1), с-ци12–25.
З
Аврамова, Ц. авт, 1997. За някои тенденции при образуването на нови съществителни имена за лица в българския и чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(3), с-ци47–54.
Вълчанова, М. авт, 1996. За съотношението статален : медиален : рефлексивно-каузативен – каузативен ред в чешкия и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(2), с-ци5–12.
Franks, S. авт, 2000. Заметки о числительных в славянских языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ХХV(2), с-ци5–32.
И
Парашкевов, Б. авт, 1979. Интернационални съществителни със суфикс -ция и техните еквиваленти в немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), с-ци20–29.
М
Стоянова, Е. авт, 2004. Морфологичен характер на алтернациите на мястото на етимологичния *ĕ в българския и хърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), с-ци5–17.
Н
Алексова, В. авт, 1979. Наблюдения върху употребата на определителния член в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), с-ци12–17.
Парашкевов, Б. авт, 1981. Немски, нидерландски и скандинавски заемки в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци181–189.
Майер, И. авт, 1991. Някои характерни елементи на съпоставителната фонетика в шведския и българския език (вокална система и прозодия). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(4), с-ци20–29.

Страници

Subscribe to Синдикирай