Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 28 резултата:
Избор: Автор is Селимски, Людвиг  [Clear All Filters]
Статия в списание
Селимски, Л. авт, 1982. Академик Емил Георгиев (10.I.1910–1.V.1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(6), с-ци77–79.
Глава от книга
Селимски, Л. авт, 1974. Българската диалектна фонемна промяна è> ù. В В памет на проф. д-р Ст. Стойков. Езиковедски изследвания. София: БАН.
Книга
Анастасов, В. и съавт. авт-ри, 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".

Страници

Subscribe to Синдикирай