Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Розова, Надежда  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Розова, Н. авт, 2006. Към въпроса за имперфекта в съвременния книжовен хинди. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 506-516.
Subscribe to Синдикирай