Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Попова, Венче  [Clear All Filters]
1998
Попова, В. авт, 1998. Езикът на смешното. Българска реч, 4(1), с-ци9–16.
1978
Попова, В. авт, 1978. Дейността на Международната комисия за славянските книжовни езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), с-ци84–89.
Subscribe to Синдикирай