Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 18 резултата:
Избор: Автор is Влахова, Радка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Влахова, Р. авт, 1996. Арне Хулт (Гьотеборг, Швеция). Българска реч, 2(4), с-ци38–40.
Влахова, Р. авт, 1996. Действената сила на думите. Българска реч, 2(3), с-ци31–32.
Влахова, Р. авт, 1996. Как да бъдем убедителни. Българска реч, 2(2), с-ци25–27.
Влахова, Р. авт, 1996. Умението да отказваме. Българска реч, 2(1), с-ци35–37.
Влахова, Р. авт, 1997. Креирам, килър, кастинг или?. Българска реч, 3(1–2), с-ци50–51.
Влахова, Р. авт, 1997. Обидни ли са националните имена. Българска реч, 3(3–4), с-ци24–26.
М. Жерева, Т. Тодорова. Български език за българи и чужденци
Влахова, Р. авт, 2001. Библиография на Руселина Ницолова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(3), с-ци152–162.
Влахова, Р. авт, 2005. Структурна и семантична характеристика на някои префигирани глаголи в съвременния български език. Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 88, с-ци5–28.
Влахова, Р. авт, 2006. „Винителни“ и „дателни“ префигирани глаголи в съвременния български език. В Аргументна структура. Проблеми на простото и сложното изречение. София: Сема РШ, с-ци 80–105.
Влахова, Р. авт, 2006. Семантични и синтактични особености на префигираните глаголи с прономинален елемент в български. В Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст.н.с. I ст. дфн Йордан Пенчев Пенчев. София: Артграф, с-ци 320 – 329.
Влахова, Р. авт, 2006. Езикът и речта – от „Алефът” до „Градината с разклоняващите се пътеки”. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 324-329.
Subscribe to Синдикирай