Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Ефтимова, Андреана  [Clear All Filters]
2010
М. М. Макарцев, Г. Т. Жервенкова. Справочник по грамматике, 223; Справочник по глаголам, 224. Изд. Живой язык. Москва, 2010
2006
Ефтимова, А. авт, 2006. Неспонтанната реч на спортните коментатори. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 465-474.
2005
Ефтимова, А. авт, 2005. Обучаваща стратегия за „усвояване“ на чужди езици и чужди светове. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 485-494.
Ефтимова, А. авт, 2005. Опит за партитурно описание на мултимодалната комуникаци. В Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. Университетско издателство „Свв. Кирил и Методий“ ; Международно социолингвистическо дружество, с-ци 379 – 388.
Ефтимова, А. авт, 2005. Опит за партитурно описание на мултимодалната комуникация. В Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" ; Международно социолингвистическо дружество, с-ци 379–389.
Subscribe to Синдикирай