Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Ганева, Гергана  [Clear All Filters]
2005
Ганева, Г. авт, 2005. За граматическия статус и модалната принадлежност на презумптивните глаголни форми в съвременния български език. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 568-576.
Subscribe to Синдикирай