Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Хинев, А. авт, 2003. Дипломатически език и стил. Българска реч, 9(3), с-ци43–44.
Увод, новобългарски текст и коментар Б. Райков.
Херей-Шиманска, К. авт, 1980. Старобългарското вощага. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(2), с-ци75–78.
Хердер, Й.Готфр авт, 1985. Трактат за произхода на езика. В Естетически студии и статии. София: Наука и изкуство.
Хеншел, Х. и съавт. авт-ри, 1980. Сричкоразделянето на думите в конфронтативен аспект. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), с-ци3–17.
Съдържа и прил. Генеалогията като митическа форма / Паула Филипсон ; Прев. от нем. Бойко Атанасов. Древноизточни митологични представи в Елада през архаическата епоха / Алфред Хойбек ; Прев. от нем. Бойко Атанасов. Хезиодовият мит за поколенията : Опит за структур. анализ / Жан-Пиер Вернан ; Прев. от фр. Глория Вълева
Хегел, Г.В.Ф. авт, 1969. Феноменология на духа, София: Наука и изкуство.
Хауптова, З. авт, 1984. Древнейший славянский перевод текста Апостола. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(1), с-ци59–63.
Харизанова, М. авт, 1997. Един български говор от Албания. Българска реч, 3(1–2), с-ци58–61.
Харалампиев, И. авт, 2013. Чл.-кор. проф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 37(1), с-ци118–121.
Ханегрефс, Н. авт, 1980. Наименования на цветовете в балканските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци3–19.
Хамами, Н. авт, 2011. За българската реч на етническите турци. Българска реч, 17(3), с-ци35-41.
Хаджикосев, Р. авт, 2004. Лекции по българска литература (1918-1944), Букурещ: Университетско издателство. Available at: http://megimg.info/mg/modules/booklists/knigi/Istoria/Hajikosev/Istoria%202.pdf [Отворен на 02.05.2014AD].
Хаджикосев, С. авт, 2016. Докосвания, София: Персей.
Хаджийски, И. авт, 2003. Психология на изневярата. Гражданска смърт и безсмъртие. Статии, есета, писма., с-ци67-83.
Хаджийски, И. авт, 1974. Бит и душевност на нашия народ, София: Български писател .
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2011. Реч, етикет и културни традиции, София: Гутенберг.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2014. Лесното в трудния български език, София: Гутенберг.

Страници

Subscribe to Синдикирай