Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Московска, Марта  [Clear All Filters]
Статия в списание
Московска, М. авт, 1982. Трета научно-методическа конференция Съпоста- вително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(3), с-ци85–88.
Subscribe to Синдикирай