Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ф
Бъчваров, М. & Кочев, Н. авт-ри, 1992. Философската култура в България и Симеоновият сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(2), с-ци108–122.
Бъчваров, Я. авт, 1987. Филиалите на Института за руски език „А. С. Пушкин“ в чужбина. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(6), с-ци93–94.
Тенев, Д. авт, 2012. Фикция и образ. Модели, Пловдив: Жанет 45.
Асенова, П. & Алексова, В. авт-ри, 2008. Физическото и душевното състояние на човека според няколко балкански метафори. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(2), с-ци5–17.
Из Фигури I, II и III
Гомбрович, В. авт, 1988. Фердидурке, София: Народна култура.
Хегел, Г.В.Ф. авт, 1969. Феноменология на духа, София: Наука и изкуство.
Платон, философ авт, 2007. Федър Б. Богданов, ред, София: Планета 3.
Павлова, Р. & Богданова, С. авт-ри, 1982. Федот Петрович Филин (1908–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), с-ци96–97.
Гьоте, Й.В. авт, 2012. Фауст: трагедия в две части, София: Захарий Стоянов.
У
Павлова, Р. авт, 1979. Учительные слова Петра Черноризца. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(4), с-ци51–63.
Фабиан, Б. авт, 2001. Ученият като читател. В А. Гергова & Даскалова, К., ред-ри История на книгата. Книгата в историята. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 300–322.

Страници

Subscribe to Синдикирай