Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Дунков, Димитър  [Clear All Filters]
Статия в списание
Вачкова, К. & Дунков, Д. авт-ри, 1979. Първа комплексна конференция по българистика, Шумен ’79. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), с-ци60–62.
Subscribe to Синдикирай