Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 71 резултата:
Избор: Автор is Попов, Георги  [Clear All Filters]
Статия в списание
Същото е публикувано и в: [bib]Давидов1983[/bib]
Попов, Г. авт, 1986. Константин Преславски. Родолюбие, 10(46), с-ци34–37.
Публикация в съкратен вариант на първата част на доклада, изнесен на Международната научна конференция на тема "Преславска книжовна школа", Шумен, септември 1981
Публикация в съкратен вариант на първата част на доклада, изнесен на Международната научна конференция на тема "Преславска книжовна школа", Шумен, септември 1981
Попов, Г. авт, 1998. Канон за Рождество Христово от Константин Преславски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(4), с-ци3–26.
Попов, Г. авт, 1978. За едно споменаване на триезичници в Битолския триод. Старобългарска литература, 3, с-ци86–90.
Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина
Попов, Г. авт, 2006. Азбучната молитва - класическо произведение на средновековната българска литература. Славянски глас. Годишник на славянското дружество в България, 1, с-ци45–53.
Публикация в съкратен вариант на доклада, изнесен на Четвъртия международен колоквиум по старобългаристика, София, август 1985
Глава от книга
Попов, Г. авт, 1989. Химнографското творчество на Климент Охридски. В Втори международен конгрес по българистика. Доклади. София: БАН.
Попов, Г. авт, 2010. Химнографията на св. Йоан Златоуст в древното славянско ръкописно наследство. В Βυζαντινο-σλαβικά σπαράγματα. Χαριστήριος τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Ι. Ταρνανίδη. Θεσσαλονίκη, с-ци 31–43.
Попов, Г. авт, 2003. Химнография старобългарска през IX-X в. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, с-ци 400–414.
Попов, Г. авт, 2003. Триоден фрагмент. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, с-ци 178–180.
Попов, Г. авт, 2003. Триод. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, с-ци 169–178.

Страници

Subscribe to Синдикирай