Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 19 резултата:
Избор: Автор is Тишева, Йовка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Отзив за: Стефан Брезински. Кратък български синтаксис. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 1995.
Тишева, Й. авт, 1996. Рогер Гилин (Упсала, Швеция). Българска реч, 2(4), с-ци36–38.
Тишева, Й. авт, 1997. За един динамичен синтактичен модел. Българска реч, 3(1–2), с-ци27–29.
Тишева, Й. авт, 1998. Пак за езика на вестниците. Българска реч, 4(3–4), с-ци27–29.
Тишева, Й. авт, 2001. Професор Петър Пашов. Българска реч, 7(2), с-ци7–8.
Тишева, Й. авт, 2002. Професор Стефан Брезински на 70 години. Българска реч, 8(3), с-ци7–9.
Тишева, Й. авт, 2007. Нов учебник по български език за чужденци. Българска реч, 13(2), с-ци152–156.
Тишева, Й. авт, 2000. За вариативността на един тип сложни съчинени изречения в българския и норвежкия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(1), с-ци5–15.
Тишева, Й. авт, 1992. Библиография на трудовете на Стефан Брезински. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), с-ци104–117.
Тишева, Й. и съавт. авт-ри, 2013. Граматика и устна реч, София: Фондация „Фокус“.
Тишева, Й. авт, 2013. Структура на разговора. Българска реч, 19(3), с-ци11 – 19.
Тишева, Й. & Шопов, Р. авт-ри, 2005. Езикови модели за означаване на всекидневното пространство на града. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 594-615.
Subscribe to Синдикирай