Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Я
Янакиева, Ц. авт, 1991. Гиперкоррекция как симптом в восточнославянской письменности. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(2), с-ци23–31.
Янакиев, М. авт, 1982. Роман Якобсон (1896–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(6), с-ци79–81.
Янакиев, М. авт, 1977. Стилистиката и езиковото обучение, София: Народна просвета.
Янакиев, М. авт, 1997. Самуил Борисович Бернщейн (1911–1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), с-ци144–146.
Яманов, В.Е. авт, 2002. Рорик Ютландский и летописный Рюрик. Вопросы истории, 4, с-ци127–137.
Яковлев, С. авт, 2006. О некоторых проблемах интерпретации старославянских текстов. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), с-ци62–79.
Якобсон, Р. авт, 1989. О фонеме. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(2), с-ци25–39.
Якобсон, Р. авт, 1996. Язык и бессознательное, Москва: Гнозис.
Ягич, В. авт, 1883. Мариiинское четвероевангелiе съ примечанiями и приложенiями : Памятникъ глаголической письменности, Санкт-Петербургъ: Императорская Академiя Наук . Available at: https://yadi.sk/d/ZkeXF7261hNd1 [Отворен на 18.05.2014AD].
Яворская, Г. авт, 1995. Международный семинар Язык тоталитарного общества (Киев, 1994). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(3), с116.
Ю
Юхас, П. авт, 1981. Прабългарски думи в днешния унгарски и български език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(2), с-ци3–18.
Юхас, П. авт, 1981. Прабългарски думи в днешния унгарски и български език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(2), с-ци3–18.
Юнг, К. авт, 1993. Психологически типове. В Избрано, книга 2. Плевен: Евразия-Абагар.
Юнг, К. авт, 1993. Връзките между Аза и несъзнаваното. В Избрано, книга 1. Плевен: Евразия-Абагар.
Щ
Щипков, А. авт, 2002. Религиозная журналистика — журналистика экспертная. Religare.ru: Портал „Религия и СМИ“. Available at: http://www.religare.ru/2_1260.html [Отворен на 20.10.2014AD].
Щернеман, Р. авт, 1978. Конфронтативна лингвистика, частна граматика и теория на езика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), с-ци19–29.
Щернеман, Р. авт, 1981. Втори международен семинар на лингвистите от катедрите по германистика в ГДР. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци136–137.
Щепкин, В.Н. авт, 1967. Русская палеография 2nd изд, Москва: Наука.
1. изд. Учебник русской палеографии. Москва, 1918.
Щепкин, В.Н. авт, 1903. Саввина книга, Санкт-Петербург: Императорская Академия наук.

Страници

Subscribe to Синдикирай