Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 100 резултата:
Избор: Keyword is Contrastive Studies  [Clear All Filters]
1998
Dimitrova, S. авт, 1998. Perception and acoustic correlates of stress in English and in Bulgarian. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 23(1–2), с-ци15–24.
1997
Аврамова, Ц. авт, 1997. За някои тенденции при образуването на нови съществителни имена за лица в българския и чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(3), с-ци47–54.
Венкова, В. авт, 1997. Съществителните човек и хора в португалския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), с-ци5–12.
Златева, П. авт, 1997. Текстовые функции лексемы one и её переводческие эквиваленты. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(3), с-ци18–46.
1996
Boteva, S. авт, 1996. Blocage du passif en français et en bulgare. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(1), с-ци7–13.
Шик, И.П. авт, 1996. Българските адверзативни съюзи от типологично гледище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(4), с-ци5–14.
Вълчанова, М. авт, 1996. За съотношението статален : медиален : рефлексивно-каузативен – каузативен ред в чешкия и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(2), с-ци5–12.
Тодорова-Маринова, В. авт, 1996. Фонологичните системи на хинди и на съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(2), с-ци13–24.
1995
Shibles, W.A. авт, 1995. The Comparative Phonetics of Russian and the Other Slavic Languages: Toward a Standard IPA Transcription. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(2), с-ци5–22.
Nikolova-Novakova, I. авт, 1995. Sur les systèmes aspecto-temporels du français et du bulgare. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(6), с-ци5–14.
1994
Kukov, N. авт, 1994. Functional Correspondence of the Adverbial Pair Here/There in Bulgarian and in Finnish. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(6), с-ци13–20.
Vassileva, A. авт, 1994. Les interjections et le principe de composition fonctionnelle. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(2), с-ци5–9.
Vakareliyska, C. авт, 1994. A Model of the Dative/Accusative Opposition for Slavic Languages Based on Data from Aphasia. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(3–4), с-ци7–16.
Hristova, S. авт, 1994. Pragmatic Uses of Well and their Bulgarian Translations. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(5), с-ци5–13.
Vassileva, I. & Sotirov, P. авт-ри, 1994. Typological characteristics of co-reference chains in English and Bulgarian journalistic style. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(6), с-ци21–27.
1993
Alexieva, B. авт, 1993. The relationship between entity and space in English and Bulgarian existential sentences. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(3–4), с-ци9–16.
Petkova-Schick, I. авт, 1993. Zu den Besonderheiten der adversativen Konstruktionen des Bulgarischen (in Konfrontation mit dem Deutschen). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(6), с-ци5–14.
Балтова, Ю. & Шатковски, Я. авт-ри, 1993. Съпоставително описание на словообразуването на близкородствени езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(6), с-ци5–12.
1992
Friedman, V.А. авт, 1992. Aspectual oppositions in Bulgarian, Albanian and Turkish. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), с-ци33–38.
Korponay, B. авт, 1992. Some thoughts on causation. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), с-ци58–63.
Алексиева, Б. авт, 1992. Английската и българската екзистенциална конструкция – резултат от прилагането на различни когнитивни модели. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), с-ци84–91.
1991
Алексиева, Н. авт, 1991. Десèн и дизайн. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), с-ци15–23.
Майер, И. авт, 1991. Някои характерни елементи на съпоставителната фонетика в шведския и българския език (вокална система и прозодия). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(4), с-ци20–29.

Страници

Subscribe to Синдикирай