Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Ликоманова, Искра  [Clear All Filters]
Статия в списание
Ликоманова, И. авт, 1995. Многократността на изразните средства като особеност на разговорната реч. Проблеми на българската разговорна реч, с-ци116–121.
Глава от книга
Ликоманова, И. авт, 2005. Различни думи – различни светове. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 400-406.
Subscribe to Синдикирай