Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Костова-Панайотова, Магдалена  [Clear All Filters]
Глава от книга
Костова-Панайотова, М. авт, 2006. Черти към балканския образ на чужденеца. Участта Вавилон (Върху три творби от Гърция, Сърбия, Македония от края на XX век). В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 88-95.
Subscribe to Синдикирай