Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 11 резултата:
Избор: Автор is Марина Джонова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ш
Джонова, М. авт, 2001. Шеста научна конференция с международно участие по проблеми на българската разговорна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(3), с-ци163– 165.
П
Джонова, М. и съавт. авт-ри, 2014. Поздравите в устната реч . Българска реч, 20(1), с-ци22-28.
Г
Тишева, Й. и съавт. авт-ри, 2013. Граматика и устна реч, София: Фондация „Фокус“.
Subscribe to Синдикирай