Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 71 резултата:
Избор: Автор is Попов, Георги  [Clear All Filters]
Глава от книга
Попов, Г. авт, 1989. Химнографското творчество на Климент Охридски. В Втори международен конгрес по българистика. Доклади. София: БАН.
Статия в списание
Публикация в съкратен вариант на доклада, изнесен на Четвъртия международен колоквиум по старобългаристика, София, август 1985
Попов, Г. авт, 2006. Азбучната молитва - класическо произведение на средновековната българска литература. Славянски глас. Годишник на славянското дружество в България, 1, с-ци45–53.
Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина
Попов, Г. авт, 1978. За едно споменаване на триезичници в Битолския триод. Старобългарска литература, 3, с-ци86–90.
Попов, Г. авт, 1998. Канон за Рождество Христово от Константин Преславски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(4), с-ци3–26.
Публикация в съкратен вариант на първата част на доклада, изнесен на Международната научна конференция на тема "Преславска книжовна школа", Шумен, септември 1981
Публикация в съкратен вариант на първата част на доклада, изнесен на Международната научна конференция на тема "Преславска книжовна школа", Шумен, септември 1981
Попов, Г. авт, 1986. Константин Преславски. Родолюбие, 10(46), с-ци34–37.
Същото е публикувано и в: [bib]Давидов1983[/bib]
Попов, Г. авт, 1989. Новооткрити творби на Климент Охридски и Константин Преславски от 886 г. За буквите. Кирило-Методиевски вестник, 15, с6.

Страници

Subscribe to Синдикирай