Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Плачкова, Татяна  [Clear All Filters]
2006
Плачкова, Т. авт, 2006. Кирило-Методиевски четения 2006 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХХХ, с-ци116–118.
Плачкова, Т. авт, 2006. Опит за класификация на употребите на перфекта в българския език от гледна точка на теорията за морфологичните опозиции. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 394-404.
Subscribe to Синдикирай