Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 26 резултата:
Избор: Author is Петрова  [Clear All Filters]
Статия в списание
Петрова, М. авт, 1979. Съпоставителен преглед на функционирането на имперфекта в българския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци41–44.

Страници

Subscribe to Синдикирай