Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 27 резултата:
Избор: Author is Младенова  [Clear All Filters]
1979
Младенова, О. авт, 1979. Една структурно-граматична успоредица в българския и румънския език (тип нов-новеничък, nou-nouţ). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци35–37.
Младенова, О. авт, 1979. Сравнителен анализ на една лексико-семантична група глаголи в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), с-ци7–11.

Страници

Subscribe to Синдикирай