Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 37 резултата:
Избор: Author is Костова  [Clear All Filters]
1992
Ницше, Ф. авт, 1992. Несвоевременни размишления, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
1985
Костова, К. авт, 1985. Ритмични структури в Кирило-Методиевите преводи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9(4), с-ци79–90.
1978
Костова-Добрева, Х. авт, 1978. Към въпроса за синтактичната функция на съчетанията с функционални глаголи в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), с-ци41–46.
1946
Съдържа : Речник на характерната лексика ; Родословно дърво на дядо Драгньо.

Страници

Subscribe to Синдикирай