Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Keyword is старобългарски писатели and Автор is Попов, Георги  [Clear All Filters]
Глава от книга
Попов, Г. авт, 1982. О наличии древнеболгарской гимнографической части в триоди. В Язык и письменность древнеболгарского периода. Москва: Наука, с-ци 122–131.
Попов, Г. авт, 1980. Старобългарският книжовник Константин Преславски. В Вековни български езикови традиции. София, с-ци 34–39.
Попов, Г. авт, 1989. Химнографското творчество на Климент Охридски. В Втори международен конгрес по българистика. Доклади. София: БАН.
Subscribe to Синдикирай