Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Попова, Венче  [Clear All Filters]
Статия в списание
Попова, В. авт, 1978. Дейността на Международната комисия за славянските книжовни езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), с-ци84–89.
Subscribe to Синдикирай