Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Първев, Христо  [Clear All Filters]
Статия в списание
Първев, Х. авт, 1978. Симпозиум по въпроси на българистиката. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), с-ци91–92.
Subscribe to Синдикирай