Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Мокиенко, Валерий  [Clear All Filters]
Статия в списание
Мокиенко, В. авт, 1988. IV международен симпозиум Фразеологизмът и лексикографската му разработка в Москва. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с-ци226–228.
Subscribe to Синдикирай