Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Рубен Иванович Аванесов  [Clear All Filters]
1982
Симеонова, Х. авт, 1982. Рубен Иванович Аванесов (1902–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), с-ци98–99.
Subscribe to Синдикирай