Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Language Contacts and Автор is Петрова, Славка  [Clear All Filters]
1992
Петрова, С. авт, 1992. Психолингвистични проблеми при усвояване на българска лексика от гръцки студенти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), с-ци42–51.
Subscribe to Синдикирай