Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Language Contacts and Автор is Костов, Кирил  [Clear All Filters]
1993
Костов, К. авт, 1993. Още веднъж за личните и фамилни имена от цигански произход в българската ономастика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(3–4), с-ци133–136.
Subscribe to Синдикирай