Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 34 резултата:
Избор: Keyword is Езикови контакти  [Clear All Filters]
2004
Leschber, C. авт, 2004. Heteronymenreiche Denotate auf dialektaler Ebene mit geringem kommunikativem Verkehrswert. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(1), с-ци56–69.
1999
Парашкевов, Б. авт, 1999. Декомпозицията като похват при заемането на немски сложни думи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 24(1), с-ци26–33.
1997
Almalech, M. & Benatov, P. авт-ри, 1997. First language Attrition by Speakers of Bulgarian in Israel. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(3), с-ци55–59.
Шатковски, Я. авт, 1997. Славянското влияние върху немския език и неговите диалекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), с-ци13–28.
1994
Mileva, R. авт, 1994. Phrasal Verbs in the Interlanguage of First Year English Philology Students. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(3–4), с-ци31–37.
1993
Vrabie, E. авт, 1993. On the Balkan Equivalents of a Language Universal (Expressions of the Type When Hell Freezes Over). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(3–4), с-ци33–37.
Cichon, P. авт, 1993. Beobachtungen zum französisch-deutschen Sprachkontakt in der Schweiz. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(5), с-ци21–30.
Сюлейманоглу, Х. авт, 1993. Към въпроса за славянските лексикални елементи в турския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(3–4), с-ци187–193.
Парашкевов, Б. авт, 1993. Няколко случая на хетеросемия в балканските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), с-ци25–30.
Костов, К. авт, 1993. Още веднъж за личните и фамилни имена от цигански произход в българската ономастика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(3–4), с-ци133–136.
Филкова, П. авт, 1993. Языковая редакция как следствие контактных межъязыковых связей. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(3–4), с-ци211–221.
1992
Kmetova, T. & Sciriha, L. авт-ри, 1992. Why bother about those tenses?. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), с-ци45–57.
Paraschkewow, B. авт, 1992. Wortisolierungen und -fragmentierungen im Deutschen unter Berücksichtigung englischer Entlehnungen. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), с-ци64–69.
Алексова, В. авт, 1992. Етимологични дублети в румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), с-ци21–30.
Кънчев, И. авт, 1992. Историческото и функционално единство на джудезмо с испанския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), с-ци112–117.
Алексова, В. авт, 1992. Критерии за установяване на българските книжовни елементи в румънската лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(4), с-ци22–31.
Танчева, Т. авт, 1992. Към проблема за семантичното усвояване на лексикалните заемки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(6), с-ци22–27.
Банков, Д. & Веселинов, Д. авт-ри, 1992. Обратното транскодиране като словообразувателен модел в българския младежки сленг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), с-ци36–41.
Петрова, С. авт, 1992. Психолингвистични проблеми при усвояване на българска лексика от гръцки студенти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), с-ци42–51.
Мънчева, Д. авт, 1992. Сефарадските междуметия като резултат от езикови контакти и самостоятелна еволюция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), с-ци130–133.
1991
Стефанов, П. авт, 1991. Български лични имена от румънски произход в ръкопис от 1720 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(3), с-ци27–30.
Васильева, Т. авт, 1991. Изучение комплексных единиц словообразовательной системы русского языка в славянской аудитории. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), с-ци24–28.
Банков, Д. & Веселинов, Д. авт-ри, 1991. Опит за семантичен анализ на някои жаргонни думи от играта на топчета. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), с-ци36–40.
1990
Славова, Т. авт, 1990. Архангелското евангелие от 1092 година като извор за историята на българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), с-ци34–41.
Величкова, С. авт, 1990. Към социолингвистичната характеристика на една словообразувателна промяна. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с-ци33–36.

Страници

Subscribe to Синдикирай