Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Константин Босилков  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Мурдаров, В. авт, 1990. Константин Босилков (1941–1989). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, с-ци103–104.
Цойнска, Р. авт, 1990. Константин Босилков (1941–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с-ци128–129.
Subscribe to Синдикирай