Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 10 резултата:
Избор: Keyword is старобългарска литература  [Clear All Filters]
1993
Пикио, Р. авт, 1993. Православното славянство и старобългарската културна традиция, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
[Сб. изследвания] ; Прев. [от англ.] Алда-Джамбелука Коссова ; [С предг. от Георги Димов]
1989
Попов, Г. авт, 1989. Химнографското творчество на Климент Охридски. В Втори международен конгрес по българистика. Доклади. София: БАН.
1984
Ангелов, Б. авт, 1984. За едно неиздирено съчинение на Йоан Екзарх. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(1), с-ци115–117.
1982
Попов, Г. авт, 1982. О наличии древнеболгарской гимнографической части в триоди. В Язык и письменность древнеболгарского периода. Москва: Наука, с-ци 122–131.
1980
Попов, Г. авт, 1980. Старобългарският книжовник Константин Преславски. В Вековни български езикови традиции. София, с-ци 34–39.
1979
Павлова, Р. авт, 1979. Учительные слова Петра Черноризца. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(4), с-ци51–63.
Subscribe to Синдикирай