Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Keyword is литературна история  [Clear All Filters]
Книга
Brandes, G. авт, 1906. Main Currents in Nineteenth-Century Literature, London: William Heinemann.
Яус, Х.Робер авт, 1998. Исторически опит и литературна херменевтика, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Превод от немски език
Глава от книга
Яус, Х.Робер авт, 1998. Литературната история като провокация към литературознанието. В М. Разбойникова-Фратева, ред Исторически опит и литературна херменевтика. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 27-87.
Статия в списание
Банков, Т. авт, 1981. Книга за основни проблеми на българската литературна история. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(1), с-ци125–128.
Subscribe to Синдикирай